านศิลปะลายรดน้ำลงรักปิดทองเป็นงานประณีตศิลป์ของไทยจัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่   มีวิวัฒนาการสืบต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา  ในสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 เป็นช่วงสมัยงานศิลปะลายรดน้ำเจริญรุ่งเรืองที่สุดและได้รับการยกย่องว่าเป็นฝีมือชั้นบรมครู ดังปรากฎหลักฐานชัดเจนเช่น ตู้พระธรรมฝีมือช่างวัดเชิงหวาย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กทม.)    ต่อมาช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 - 4 เป็นช่วงที่ศิลปะมีการแพร่หลายและเฟื่องฟูมาก โดยภาพเขียนลายรดน้ำบางส่วนได้รับอิทธิพลจากจีนและชาติตะวันตกมาผสมผสาน  แต่หลังรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาศิลปะวัตถุจากชาติตะวันตกก็ได้เข้ามาแพร่หลายและมีอิทธิพลมากขึ้น งานศิลปะลายรดน้ำจึงเกือบจะเป็นตำนานทางมรดกศิลปวัฒนธรรมเพราะภายหลังการเขียนลายรดน้ำมีเพียงการเขียนซ่อมแซมหรือบูรณปฏิสังขรณ์ผลงานเก่าในอดีตเป็นหลักเท่านั้น

 

     ขั้นตอนการเขียนลายรดน้ำ

 

    ล้างทำความสะอาดพื้นก่อนการเขียนลาย                                                       การโรยแบบร่างเพื่อการเขียนลาย                           

                                            

             

       การตัดเส้นรอบนอกด้วยน้ำยาหรดาล                                        ใส่รายละเอียดลวดลายจนแล้วเสร็จ

 

                                                                     

 

                   ถมพื้นโดยรอบนอกลาย                                                                                  ถมลายเสร็จเรียบร้อย   

 

                                                  

 

            เช็ดรักให้ทั่วและถอนให้แห้งหมาด                                                                  ปิดทองคำเปลว

 

                                                

 

                กวดทองคำเปลวด้วยสำลี                                                                             เก็บงานรายละเอียดที่ไม่เรียบร้อย

 

                                       

 

งานรดน้ำโดยใช้กระดาษเปลือกทองชุบน้ำปิดให้ทั่วพื้นที่                              ล้างหรดาลออกและเช็ดแห้งด้วยผ้านุ่ม